​1. Dự thảo Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tải file báo cáo tại đây: 1. BAO CAO CHINH TRI.doc

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Tải file báo cáo tại đây: 2. BAO CAO TK KT-XH 10 NAM.doc

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tải file báo cáo tại đây: 3. BAO CAO DG KT-XH 5 NAM.doc

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII. Tải file báo cáo tại đây: 4. BAO CAO TK CT XDD.doc
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​