​​​
Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào
Số 85 đường 23 Singha, Bản Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR

Điện thoại: + 856 21451990 hoặc +856 21413403

Fax: +856 21 413379

Email : vnemb.lao@mofa.gov.vn; vnemb.lao@gmail.com
Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn/​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​