CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1​27/NQ-CPHà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN CÁC NƯỚC, VÙNG LÃNH THỔ; CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2023;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại các văn bản số 403/TTr-BCA ngày 12 tháng 7 năm 2023, số 2557/BCA-QLXNC ngày 31 tháng 7 năm 2023 và số 2767/BCA-QLXNC ngày 08 tháng 8 năm 2023;

Trên cơ sở biểu quyết của Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.

Điều 2. Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, bao gồm:

I. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

1. Cửa khẩu Cảng hàng không Nội Bài.

2. Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

3. Cửa khẩu Cảng hàng không Cam Ranh.

4. Cửa khẩu Cảng hàng không Đà Nẵng.

5. Cửa khẩu Cảng hàng không Cát Bi.

6. Cửa khẩu Cảng hàng không Cần Thơ.

7. Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc.

8. Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Bài.

9. Cửa khẩu Cảng hàng không Vân Đồn.

10. Cửa khẩu Cảng hàng không Thọ Xuân.

11. Cửa khẩu Cảng hàng không Đồng Hới.

12. Cửa khẩu Cảng hàng không Phù Cát.

13. Cửa khẩu Cảng hàng không Liên Khương.

II. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ

1. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

2. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

3. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

4. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa.

6. Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An.

7. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.

9. Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị.

10. Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

11. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

12. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

13. Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

14. Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

15. Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

16. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang,

III. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG BIỂN

1. Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.

2. Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

4. Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5. Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Cửa khẩu Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

8. Cửa khẩu Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

9. Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Cửa khẩu Cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

11. Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Cửa khẩu Cảng Dương Đông, tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngay 27 tháng 4 năm 2022.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (2b).HM
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Trần Lưu Quang


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác