Cảm nhận về Bài phát biểu

"Xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại,

mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam"


          Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đối ngoại Việt Nam trở thành minh chứng thực tiễn, sinh động trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần 40 năm qua. Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống đối ngoại của đất nước và Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại, là việc tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, chủ động, hữu nghị, hợp tác và phát triển trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam.
          Qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”, tôi nhận thấy đây là bài phát biểu có nội dung sâu sắc, có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn rất cao, thể hiện rõ quan điểm, nguyên tắc và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kết hợp giữa truyền thống của đất nước qua hàng ngàn năm bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện mới. Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu rằng: “Những truyền thống và bản sắc tốt đẹp ấy càng được bồi đắp, phát huy và toả sáng trong thời đại Hồ Chí Minh, đã phát triển lên thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc”(1). 
          Gần 4 thập kỷ triển khai đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành đối ngoại Việt Nam, nhất là việc kế thừa và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa, bổ sung và hoàn thiện đường lối đối ngoại, góp phần làm cho đường lối đối ngoại độc lập, chủ động, mở rộng vì hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”(2).Nội dung trên chính là sự tổng hợp rõ nét nhất về chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện được chính sách đối ngoại mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, linh hoạt và sáng tạo.
          Trong bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 4 thành tựu nổi bật về công tác đối ngoại của Việt Nam trong suốt hơn 35 năm trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.Tất cả những thành tựu đó, theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là do “có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, bình tĩnh, tỉnh táo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của toàn thể nhân dân” (3).
          Qua nghiên cứu, chúng tôi đánh giá rất cao về 5 bài học rút ra trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, được đồng chí Tổng Bí thư chỉ ra, đây là những bài học rút ra từ thực tiễn, sinh động của sự lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn 90 năm qua và hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng.Trong bài phát biểu cũng đã phân tích 6 vấn đề, vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của công tác đối ngoại Việt Nam trong điều kiện mới, đây là nội dung sâu sắc, có ý nghĩa tổng thể, chỉ ra nhiệm vụ trước mắt, lâu dài cũng như trách nhiệm của Việt Nam đối với khu vực và quốc tế (4).
  Có thể khái quát rằng, nội dung bài phát biểu về “xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”  có tính bao trùm, sâu sắc, toàn diện, thể hiện tính kế thừa và phát triển, thể hiện hình ảnh cây tre Việt Nam, có tính mềm mại, kiên cường giống như tính cách của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Những thành tựu của công tác đối ngoại Việt Nam trong thời gian qua thể hiện tính đúng đắn, phù hợp của đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là quan điểm ngoại giao “Cây tre” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã góp phần làm cho vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng nổi bật trên diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần vào giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và sự tiến bộ trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng, những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối đối ngoại sẽ là chủ đề hấp dẫn để đất nước Lào của chúng tôi nghiên cứu, rút kinh nghiệm và vận dụng vào tình hình thực tế của mình./.

(1) Nguyễn Phú Trọng: Bài phát biểu tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, năm 2021, tr3.

(2) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực hiện về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, NXB Sự Thật, năm 2023, tr 221 (sách tiếng Lào).

(3) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực hiện về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, NXB Sự Thật, năm 2023, tr 226 (sách tiếng Lào).

(4) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội chủ nghĩa và con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, NXB Sự thật, năm 2023, tr 241-242 (Sách tiếng Lào)​


                 ​                                                                                                                                                                                                                                           GS. Phu-vông Ùn-khăm-sẻn,

                                                                                                                                                                                                                                                                Ủy viên Trung ương Đảng,

                                                                                                                                                                                                                                     Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác